98-21-66431060+

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مولتی آنزیم ها؛ هزینه سربار یا افزایش سودآوری اقتصادی

مولتی آنزیم ها؛ هزینه سربار یا افزایش سودآوری اقتصادی

پلی ساکارید های غیر نشاسته ای (NSP) موجود در مواد خوراکی جیره طیور می توانند اثرات ضد تغذیه ای داشته باشند و منجر به افزایش ویسکوزیته مواد هضمی، کاهش قابلیت هضم مواد مغذی، دفع مواد با رطوبت بالا و افت عملکرد رشد شود. افزودن آنزیم های هضم کننده NSP قابلیت هضم مواد مغذی را افزایش می دهند و از این رو عملکرد رشد بهبود می یابد.

این مطالعه برای ارزیابی اثرات تغذیه مولتی آنزیم ها بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی که جیره کم انرژی دریافت می کردند طراحی شده است. 280 جوجه گوشتی یک روزه به طور تصادفی به 7 تیمار دارای 4 تکرار تقسیم شدند. جیره های آزمایشی به شرح زیر هستند:

  1. کنترل مثبت؛ جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا
  2. کنترل منفی؛ جیره تیمار 1 با 50 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم کمتر
  3. جیره 2 + فیتاز 0.005%
  4. جیره 2 + مولتی آنزیم 0.01%
  5. جیره 2 + فیتاز 0.005% + مولتی آنزیم 0.01%
  6. کنترل منفی با انرژی کاهش یافته؛ جیره 1 با 100 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم کمتر
  7. جیره 6 + فیتاز 0.005% + مولتی آنزیم 0.01 %

 

جدول 1) ترکیب جیره ها

آغازین (0 تا 10)

رشد (11 تا 24)

پایانی (25 تا 42)

تیمار

1

2

7

1

2

7

1

2

7

درصد مواد خوراکی

53.3

56.0

57.2

56.3

59.3

61.3

61.6

64.1

66.0

ذرت

39.2

38.5

38.3

35.7

34.6

33.8

30.6

29.5

28.7

کنجاله سویا

2.9

1.5

0.4

3.9

2.4

1.2

4.5

3.0

1.9

روغن سویا

2.9

1.5

0.4

3.9

2.4

1.2

4.5

3.0

1.9

دی کلسیم فسفات

2.0

1.7

1.7

1.8

1.5

1.5

1.7

1.3

1.3

جوش شیرین

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

کربنات کلسیم

1.0

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

نمک

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

ترئونین

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

دی ال متیونین

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

ال لیزین

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

مکمل ویتامینی-معدنی

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

کل

100

100

100

100

100

100

100

100

100

مواد مغذی

ME (Kcal/Kg)

2900

2850

2800

3000

2950

2900

3100

3050

3000

CP(%)

22.2

22.1

22.1

20.8

20.6

20.4

18.9

18.7

18.5

لیزین (%)

1.24

1.23

1.22

1.11

1.10

1.09

1.00

0.99

0.98

متیونین (%)

0.62

0.61

0.61

0.55

0.55

0.55

0.51

0.51

0.51

جیره کنترل مثبت (1) بر پایه ذرت و کنجاله سویا تنظیم شد و 2900، 3000 و 3100 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی متابولیسمی به ترتیب در دوره های آغازین، در حال رشد و پایان دوره داشت. پرندگانی که با جیره 4 تغذیه شدند از نظر افزایش وزن بدن، قابلیت هضم ظاهری خوراک مصرفی و ضریب تبدیل مشابهی با جیره 1 داشتند. این نتیجه نشان می دهد استفاده از جیره های کم انرژی به همراه مولتی آنزیم، نتایج منفی کمبود انرژی مشاهده نمی شود.در فاصله 22 تا 42 روزگی اضافه کردن فیتاز 0.005% و مولتی آنزیم، کمبود 100 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم را جبران می کند.

جدول 2) عملکرد رشد

تیمار

1

2

3

4

5

6

7

P-Value

1 تا 21 روز

افزایش وزن

a38.4

bc33.8

abc35.4

ab37.5

abc35.8

c32.2

bc34.3

0.001

قابلیت هضم ظاهری خوراک

54.1

53.2

51.7

54.6

50.8

54.5

52.0

0.426

ضریب تبدیل

c1.41

ab1.58

bc 1.46

bc1.45

c 1.42

a 1.69

bc1.52

0.001

22 تا 42 روز

افزایش وزن

ab83.3

bc77.8

ab 83.2

a 84.0

a 84.1

c 73.5

ab83.0

0.001

قابلیت هضم ظاهری خوراک

154.3

155.0

154.5

155.1

155.4

159.7

154.4

0.544

ضریب تبدیل

b 1.85

b 1.99

b 1.86

b 1.85

b 1.85

a 2.18

b 1.86

0.001

کل دوره

افزایش وزن

a 60.8

bc55.8

a 59.3

a 60.7

a 59.9

c 52.8

ab58.6

0.001

قابلیت هضم ظاهری خوراک

104.2

104.1

103.1

104.8

103.1

107.0

103.2

0.480

ضریب تبدیل

c 1.71

b 1.87

c 1.74

c 1.73

c 1.72

a 2.03

bc1.76

0.001

ردیف هایی که حروف غیر مشابه دارند در سطح 0.05 تفاوت معنی دار دارند.

جدول 3) مزایای اقتصادی با اضافه کردن مولتی آنزیم ها (دلار آمریکا / 1000 جوجه گوشتی)

تیمار

1

2

3

4

5

6

7

اثر کاهش هزینه ها با افزودن مولتی آنزیم در مقابل سایر جیره ها

50

270

60

0

30

450

60

نتیجه گیری

      این مقاله به طول کلی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا استفاده از ارزش ماتریسی آنزیم ها و یا بطور خاص آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم ها به شکل توام امکان پذیر است؟

نتایج نشان می دهد که اضافه کردن مولتی آنزیم به خوراک می توان 0.05 دلار به ازای هر پرنده صرفه جویی در هزینه ها داشته باشد می توان نتیجه گرفت که مولتی آنزیم می تواند برای جبران اثرات کمبود انرِژی بر عملکرد تولیدی اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. همچنین کمبود انرژی ناشی از جیره پایه با کاهش 100 کیلوکالری انرژی در جیره حاوی آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم به طور نسبی جبران شد و توانایی آنزیم ها در جبران کمبود انرژی در جیره پایه با کاهش 50 کیلوکالری انرژی با افزودن هر یک از آنزیم ها به طور مجزا تایید شد و تفاوت معنی داری بین تیمارها دیده نشد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن