98-21-66431060+

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وضعیت صنعت دام و طیور کشور فرانسه در دهه ی اخیر

تکامل نتایج حاصل از تولید لبنیات از سال 2007 تا 2016

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

تعداد گاوشیری

47.5

50.3

51.6

53.8

55.5

56.9

59

62.8

65.2

68.7

مقدار تولید شیر

309380

325440

339800

363060

377630

390830

408820

431440

453060

506520

فضا چراگاه (هکتار)

1.43

1.47

1.47

1.45

1.46

1.46

1.49

1.54

1.56

1.62

شیر تولیدی هر حیوان

6690

6840

6540

6755

7060

6990

7140

7220

7120

7280

شیر تولیدی واحدهای دامی

190940

200360

197300

209855

223850

227230

232890

247320

255220

269300

هزینه هکتار ذرت

517

550

578

561

561

599

636

628

624

599

قیمت خوراک خریداری شده

256

297

300

296

325

366

404

365

367

337

قیمت شیر(پوند در هزار لیتر)

299

355.3

305.1

315.7

345.5

339.8

355.5

375.9

339.4

306

هزینه های پرورش

126.1

143.2

147.9

144.4

149.2

153.5

163.9

162.7

159

156.7

هزینه های ساختاری

151.2

155.1

164.1

158.5

157.7

166.6

173.2

170.4

165.6

159.4

کل هزینه تولید

277.3

298.3

312

302.9

306.9

320.1

337.1

333.1

324.6

316.1

1000  لیتر/یورو (EBE)

186.3

202.8

143.9

171.3

193.3

172.9

165

177

144.2

130.6

هزینه تولید شیر 2016-2017

هزینه تولید: در هر تن شیر/یورو 316.1

7.4

هزینه مجوز های سالانه

23.4

18.6

کنسانتره گاوهای شیری

58.8

10.3

علوفه

32.7

13.2

سایر هزینه های پرورش

41.8

22.0

مکانیزاسیون

69.7

10.1

ساختمان ها و زمین

31.9

5.4

هزینه های پرسنلی

17.2

3.3

هزینه های مالی

10.4

9.7

سایر هزینه های ساختاری

30.2

تکامل نتایج حاصل از تولید گوشت گاو از سال 2006 تا 2015

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

EBE

374

289

245

335

357

520

333

317

292

260

سیستم تغذیه با شیر

تعداد گاو شیری

36.6

41.4

44.5

41.2

42

44.9

46.7

45.4

47.4

50.5

وزن گاو

397

410

406

400

399

410

412

411

414

416

قیمت گاو

1425

1377

1351

1275

1343

1474

1575

1536

1516

1508

قیمت گوساله از شیر گرفته شده

793

710

727

739

721

779

830

820

827

835

حاشیه سود

593

440

400

411

347

400

432

495

381

455

حاشیه سود عملیاتی

568

433

364

396

339

375

443

473

364

423

سیستم پروار بندی گوساله های 8 روزه

تعداد واحد حیوانی

21.8

25.4

28.1

32.2

28.3

29

31.9

32.3

30.4

27.6

قیمت خرید گوساله

238

136

148

157

183

208

148

167

171

164

وزن گاو

391

391

371

390

385

391

387

380

388

386

قیمت گاو

1110

1107

1070

1124

1107

1295

1384

1310

1269

1267

حاشیه سود

764

621

260

348

366

398

511

371

347

355

سیستم پروار در چراگاه

تعداد واحد حیوانی

45.6

49.1

56.3

53

50.9

56.5

60.1

61.9

64.4

60.3

قیمت خریدگوساله از شیر گرفته شده

755

691

702

703

724

827

840

839

784

889

وزن گاو

410

414

409

418

420

427

427

429

430

443

قیمت گاو

1284

1273

1324

1303

1374

1516

1626

1639

1597

1646

حاشیه سود

653

377

354

328

410

486

511

420

310

411

هزینه تولید 2015-2016

هزینه تولید: 316.1/1000 لیتر

17.0

کنسانتره

55.6

12.0

علوفه

37.3

4.0

دامپزشکی

11.3

3.0

هزینه های پرورش

9.8

6.0

سایر هزینه های پرورش

20.9

29.0

مکانیزاسیون

92.1

8.0

ساختمان ها و زمین

24.5

5.0

هزینه های پرسنلی

16.7

3.0

هزینه های مالی

9.1

13.0

سایر هزینه های ساختاری

43.7

تکامل نتایج حاصل از تولید گوشت گوسفند از سال 2008 تا 2017

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

تعداد گوسفند

326

337

278

334

338

291

300

283

281

محصولات گوسفندی

1.15

1.19

1.1

1.07

1.16

1.13

1.11

1.03

1.24

وزن علوفه بره

17.4

18.6

17.9

18.1

18.3

17.5

17.9

17.8

17.9

قیمت علوفه بره

5.52

5.31

5.95

6.12

6.3

7.08

7.45

6.77

6.74

وزن بره به ازای گوسفند

17.4

18.2

18.5

17.7

18

17.3

17.7

17.7

17.9

قیمت بره به ازای گوسفند

5.64

5.63

5.68

6.12

6.34

6.55

6.81

6.76

6.69

حاشیه سود(یورو به ازای هر بره)

70.3

60.5

59.1

63.4

69

60.3

74.3

51.1

68.7

هزینه های متناسب

3.94

3.55

4.5

4.98

4.74

4.79

4.55

4.3

4.51

هزینه های ساختاری

3.73

3.77

3.88

3.98

3.95

4.28

4.14

3.83

4.19

کل هزینه تولید

7.67

7.32

8.38

8.96

8.69

9.07

8.68

8.12

8.7

بره/یورو (EBE)

50

58

62

93

90

62

78

81

82

هزینه تولید 2015-2016

هزینه تولید: در هرکیلوگوشت گوسفند-یورو 8.68

19.0

هزینه های پرورش

1.66

33.0

سایر هزینه های متناسب

2.85

20.0

مکانیزاسیون

1.78

8.0

ساختمان ها و زمین

0.71

5.0

هزینه های پرسنلی

0.46

3.0

هزینه های مالی

0.24

12.0

سایر هزینه های ساختاری

0.98

تکامل نتایج حاصل از تولید گوشت بز از سال 2007 تا 2017

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

تعداد بز

269

244

257

292

313

315

416

336

310

301

شیر تولیدی

215310

190180

188960

233380

259290

274100

342100

267310

242590

232750

میانگین تولید شیر هر بز

800

780

734

799

828

869

822

783

783

772

قیمت شیر(یورو به ازای 1000 لیتر)

527

547

610

626

593

594

634

674

679

690

قیمت اصلاح شده

28

28

27

16

18

25

22

28

18

21

حاشیه سود(یورو به ازای 1000 لیتر)

315

301

291

325

328

288

290

340

335

348

هزینه های متناسب

280

333.4

351.3

313.2

325

334.5

371.4

369.5

368.9

353.5

هزینه های ساختاری

221.7

220.4

264.3

230.6

240.5

253.5

261.1

261.2

261.2

261.8

کل هزینه تولید

501.7

553.8

598

543.8

565.5

588

632.5

630.1

630.1

615.3

سود ناخالص به ازای هر 1000 لیتر

220.5

215.5

233

251.8

229

157.5

235.5

234

219

265

هزینه تولید 2015-2016

هزینه تولید: 316.1/1000 لیتر

7.0

هزینه ی تجدید

46

40.0

هزینه مواد غذایی

247.7

10.0

هزینه های پرورش

59.8

15.0

مکانیزاسیون

91.6

6.0

ساختمان ها و زمین

38.2

9.0

هزینه های پرسنلی

52.7

3.0

هزینه های مالی

19.4

10.0

سایر هزینه های ساختاری

59.9

تکامل نتایج حاصل از تولید مرغ گوشتی از سال 2007 تا 2017

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

مساحت ساختمان

2002

2192

2567

2435

2450

2481

2384

2563

2340

2390

قیمت فروش مرغ

1.25

1.22

1.32

1.36

1.29

1.3

1.49

1.74

1.84

1.92

هزینه تولید

5.11

5.24

5.51

5.94

6.24

6.71

6.85

7.24

7.44

9.24

EBE

0

0

2.64

2.88

3.06

3.13

2.57

2.6

3.51

4.17

تکامل نتایج حاصل از تولید بوقلمون گوشتی از سال 2007 تا 2017

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

مساحت ساختمان

1572

1628

1599

1716

2226

2211

2374

2389

2420

2460

قیمت فروش بوقلمون نر

11.62

12.69

12.6

12.59

13.19

14.4

15.78

15.6

15.7

15.26

قیمت فروش بوقلمون ماده

5.92

6.35

6.45

6.68

6.62

6.9

7.5

7.3

7.3

7.45

هزینه تولید

12.2

12.22

12.99

14.43

15.16

16.27

16.55

17.02

16.65

15.39

EBE

0

0

7.84

7.36

8.25

7.69

7.56

6.61

7.77

7.69

هزینه تولید 2016-2017

مرغ

بوقلمون

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

دامپزشکی

0.61

0.75

1.72

1.63

هزینه های جوجه + بستر

0.44

0.45

1.46

1.48

هزینه افزوده شده(جریمه و تلفات)

0.7

0.67

0.85

0.83

سوخت

0.66

0.61

1.71

1.44

سایر هزینه ها

0.57

0.64

0.78

0.78

جمع هزینه های

2.98

3.11

6.52

6.16

هزینه مکانیزاسیون

1.18

1.59

2.72

2.38

ساختمان و زمین

0.92

0.97

1.89

2.08

هزینه پرسنلی

0.24

0.34

0.73

0.56

هزینه های مربوط به کمک های داوطلبانه

0.38

0.48

1.31

1.04

سود بلند مدت

0.33

0.26

0.5

0.45

سایر هزینه ها

1.39

1.39

2.98

2.72

جمع هزینه های ساختاری

4.44

5.05

10.13

9.23

کل هزینه هزینه تولید

7.42

8.14

16.65

15.39

تکامل نتایج حاصل از تولید مرغ تخمگذار از سال 2008 تا 2016

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

تعداد مرغ تخمگذار

54430

67120

64110

81122

85199

85524

113970

103773

118045

قیمت فروش 100 تخم مرغ

5.65

5.79

5.8

6.01

6.9

7.05

5.91

5.8

5.68

هزینه تولید 100 تخم مرغ

5.58

5.7

5.63

5.94

6.88

6.8

6.59

6.21

6.16

EBE

0.88

0.78

1.04

0.95

1.24

0.91

0.67

0.98

0.77

هزینه تولید 2015-2016

هزینه تولید: هر 100 تخم مرغ-یورو 6.16

22.0

خرید جوجه

1.35

54.0

هزینه خوراک

3.33

4.0

هزینه خرید پولت

0.25

7.0

مکانیزاسیون

0.42

4.0

ساختمان ها و زمین

0.23

4.0

هزینه های پرسنلی

0.21

2.0

هزینه های مالی

0.17

3.0

سایر هزینه های ساختاری

0.2

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن